FART LAKIERNIA PROSZKOWA
0%
Close Preloader Screen

Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem jest Fart M.P.Kaczmarek  prowadzący działalność Kurza Góra, ul. Długa 52 64-000 Kościan, zwany dalej „FART” lub „Administratorem”.

2. Skąd mamy Państwa dane? Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych firmowych (NIP, REGON) dostaliśmy od Państwa lub pobraliśmy z GUS (Główny Urząd Statystyczny).

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fart? Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: wykonania umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, tj. świadczenia usługi, w szczególności usługi świadczenia hostingu, usługi reklamowej, około reklamowej i programistycznej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”). Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji tzw.
uzasadnionego interesu prawnego Administratora i w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO) w następujących celach:
– podatkowych i rachunkowych,
– dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami,
– dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa odwiedzin na stronie,
– prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych,
– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon,
– monitorowania Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych,
– obsługi Państwa próśb i zapytań przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć
udział,
– windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
– prowadzenia analiz statystycznych,
– przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli zgodzą się Państwo, to przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie informując nas o tym
poprzez przekazanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail fart@malowanie.net.pl. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia wskazanych wyżej umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? Administrator może powierzyć podmiotom trzecim przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa powyżej. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w zdaniu poprzednim, chyba że będzie to wymagane lub dozwolone prawem, tj. w szczególności:
– organom publicznym walczącym z oszustwami,
– biurom księgowo-rachunkowym,
– właścicielom platform świadczącym usługi w zakresie wystawiania faktur. Państwa dane osobowe (w szczególności w postaci numeru IP) mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC (np. Google reCAPTCHA, Google Analytics) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub inne podmioty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania od Administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń wystąpi wcześniej.

6. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Prawa te można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: fart@malowanie.net.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres Kurza Góra, ul. Długa 52 64-000 Kościan z dopiskiem „Dane osobowe”. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych zgoda może być odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem.

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza Państwa dane w celu marketingu bezpośredniego, uprawieni są Państwo jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania zgodnie z ust. 7 poniżej.

Przesyłanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody na taką formę komunikacji.

7. Profilujemy Państwa dane Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez Państwa zachowań i na tej podstawie dopasowywaniu oferty usług prezentowanych Państwu przez FART.  Przysługuje Państwu prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

8. Jak można się z nami skontaktować? W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności lub chęci skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej fart@malowanie.net.pl.

Call Now Button